Opłaty za przedszkole

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

 Opłaty za przedszkole naliczane są  zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola prowadzone przez Gminę Żary o statusie miejskim.

§ 1. Przedszkole zobowiązuje się do:

 1. bezpłatnego realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty w godzinach 800 – 1300  (do 5 godzin dziennie), bez korzystania z wyżywienia;                                                                                                  
 2. odpłatnego prowadzenia zajęć w zakresie opieki, kształcenia i wychowania wykraczających poza czas wskazany w pkt 1 realizacji podstawy programowej (w wymiarze powyżej  5 godzin dziennie);
 3. organizowania  opieki i edukacji  dziecka przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 4. sprawowania opieki nad dzieckiem odpowiednio do jego wieku, potrzeb oraz możliwości przedszkola, w oparciu o zasady bezpieczeństwa i higieny;
 5. objęcia dziecka/dzieci wymagających dodatkowego wsparcia, pomocą specjalistyczną;
 6. wspomagania wychowawczej roli rodziny;
 7. odpłatnego świadczenia w zakresie wyżywienia według ustalonej stawki żywieniowej.

Opłaty podstawowe:

 § 2. Miesięczna opłata za korzystanie ze świadczeń Przedszkola składa się z dwóch  składników:

 1. opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie –  według stawki  za godzinę  w  wysokości  0,12 %  minimalnego wynagrodzenia  za pracę określoną  na podstawie odrębnych przepisów. Opłatę nalicza się za czas zadeklarowany przez rodziców/opiekunów pomniejszony o czas realizacji podstawy programowej. Opłata, o której mowa nie obejmuje kosztów innych zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek lub za zgodą Rodziców.  Zajęcia te opłacane są  dodatkowo  w sposób ustalony w Przedszkolu.
 2. opłata za wyżywienie dziecka w Przedszkolu – zależna jest od ilości posiłków, z których dziecko korzysta. Opłatę oblicza się wg obowiązującej w Przedszkolu stawki żywieniowej: I śniadanie – 1,30 zł., II śniadanie – 1,30 zł, obiad – 3 zł.

     § 3. W przypadku gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego opłata za świadczenia wskazane w §2 ust. 1, wynosi50 % kwoty ustalonej w przypadku drugiego i kolejnych dzieci uczęszczających do przedszkola. Podstawą obniżenia opłaty są dokumenty potwierdzające nabycie prawa do 50% ulgi.

Opłaty dodatkowe:

Składka na fundusz Rady Rodziców – dobrowolna kwota zadeklarowana przez rodziców.

 DODATKOWE INFORMACJE

Umożliwiamy regulowanie opłat w formie: 

 • Wpłaty  gotówki w przedszkolu,
 • Składkę na fundusz Rady Rodziców wnosi się w przedszkolu,


Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu. 
W związku z powyższym,  prosimy o regulowanie opłat najpóźniej do  15 dnia  każdego miesiąca.

ZASADY REGULOWANIA ODPŁATNOŚCI

Rodzice/prawni opiekunowie, wnoszą opłatę za przedszkole u intendenta  przedszkola  w wyznaczonym przez dyrektora  terminie.

 
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:

 1. Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.
 2. Rozliczenie z tego tytułu nastąpi w postaci odpisu w następnym miesiącu po podliczeniu frekwencji.                                                                                                                                                                                

§ 4.  W przypadku przyjęcia dziecka do Przedszkola w trakcie trwania miesiąca, Rodzic/Opiekun prawny dziecka wnosi opłatę miesięczną, o której mowa w § 2 ust. 1 wraz z opłatą za korzystanie z wyżywienia, o której mowa w §2 ust. 2 w wysokości proporcjonalnej.§ 5. W przypadku odbioru dziecka  po godzinach zadeklarowanych, Rodzic/Opiekun prawny  zobowiązany jest do wniesienia dodatkowej opłaty za każdą ponadplanową, rozpoczętą godzinę  w wysokości określonej  w § 2 ust. 1.  

Skip to content