System motywacyjny

SYSTEM MOTYWACJI DZIECI DO ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 7 W ŻARACH

Przedszkolny system motywacyjny został opracowany w celu ujednolicenia warunków wspomagających dzieci i nauczycieli w pokonywaniu trudności wychowawczych, w eliminowaniu zachowań  niepożądanych oraz w celu nabywania właściwych postaw i umiejętności.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Podstawa programowa określa, że celem wychowania przedszkolnego jest „ wsparcie całościowego rozwoju dziecka  realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra, piękna”

SYSTEM MOTYWACYJNY DZIECI DOTYCZY ELIMINOWANIA ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH, NABYWANIA WŁASCIWYCH  NAWYKÓW, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAW, CZYLI:

1. Prawidłowe wykonywanie czynności higienicznych, rozwijania umiejętności samoobsługowych, utrzymywania w czystości przyborów toaletowych, poszanowania intymności.

2. Przestrzeganie umów grupowych w zabawach samorzutnych, zakazu biegania w Sali zabaw , eliminacja zachowań agresywnych, przestrzegania kompromisu w zabawie, eliminowanie hałasu, poszanowanie dla pracy i działalności innych, dbałość o porządek.

3. Wyrabianie umiejętności zabawy i pracy w grupie, w zespole podczas zajęć organizowanych, w szczególności: respektowanie poleceń nauczyciela, współdziałanie z kolegami, skupianie uwagi na danej czynności, nieprzeszkadzanie innym, słuchanie innych, sygnalizowaniu w miarę możliwości wypowiadania się, przyjmowania prawidłowej postawy.

4. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania się przy stole, prawidłowej postawy przy stole, umiejętnego posługiwania się nsztućcami, korzystania z kubka i serwetek, eliminowania głośnych rozmów, nieprzeszkadzania innym w jedzeniu, w miarę możliwości zjadania swojej porcji.

5. Przestrzeganie umów dotyczących zachowania poza budynkiem przedszkolnym: przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, nieoddalania się od grupy, reagowania na sygnały nauczyciela, zachowanie postawy asertywnej w stosunku do osób obcych, bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym, poszanowania przyrody.

SYSTEM MOTYWACYJNY UZGODNIONY Z RODZICAMI

FORMY NAGRADZANIA POZYTYWNYCH  ZACHOWAŃ DZIECKA STOSOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

1. Pochwała słowna indywidualna

2. Pochwała na forum grupy

3. Pochwała wobec rodziców, dyrektora

4. Gest zadowolenia na twarzy nauczyciela

5. Przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela np. dyżur…

6. Obdarzanie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności lub powierzając mu odpowiedzialną rolę np. pomoc nauczycielowi podczas zajęć

7. Przywilej wyboru zabawy, aktywności ruchowej dla całej grupy

8. Pierwszeństwo zabawy atrakcyjna zabawką

9. Publikowanie na tablicy przedszkola

10. Drobne nagrody rzeczowe( medal, dyplom, pieczątka, naklejka w zeszytach pochwał, wpisy w zeszytach pochwał, drobne zabawki, przybory)

SRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIEDOSTOSOWANIA SIĘ DO USTALONYCH ZASAD

 • – słowne upomnienia
 • – gest dezaprobaty na twarzy nauczyciela
 • – wyrażanie przez nauczyciela w rozmowie indywidualnej swojego smutku i niezadowolenia z powodu złego zachowania
 • – ukazanie dziecku następstw jego postępowania w celu skłonienia do autorefleksji
 • – odwołanie się do Kodeksu Grupowego
 • – chwilowe odsunięcie od zabawy z rzetelną informacją skierowana do dziecka dotyczącą zachowania
 • – zaproponowanie zadania mającego na celu wyciszenie  negatywnych  emocji
 • – zachęcanie do aktywności np. ruchowej, muzycznej, plastycznej w celu rozładowania negatywnych emocji
 • – pozbawienie na kilka minut możliwości zabawy z rówieśnikami- kącik wyciszenia
 • – naprawa przez dziecko, w miarę możliwości, wyrządzonej innym dzieciom krzywdy
 • – czasowe odebranie przyznanego przywileju
 • – w przypadku gdy w konflikcie bierze udział więcej dzieci należy wspólnie rozwiązać problem w relacji: nauczyciel-dzieci
 • – poinformować rodziców o przewinieniu dziecka, pamiętając o dyskrecji
 • – w razie potrzeby umówić się z rodzicami na dłuższą rozmowę

CELEM SYSTEMU MOTYWACYJNEGO STOSOWANEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU   JEST WYCHOWANIE DZIECI DO WARTOŚCI TAKICH JAK:

Dobro

Prawda

Tolerancja

Wiara w siebie

Samodzielność

Szacunek

Uczynność

Uczciwość

Sprawiedliwość

Przyjaźń

Piękno

Posłuszeństwo

Porządek

Zdolność do miłości

Wdzięczność

Współczucie

Skip to content